ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, điều khoản chi phối quyền truy cập và sử dụng trang web này của bạn (“Dịch vụ”) cũng như bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa hoặc các tài liệu khác được tải lên, tải xuống hoặc xuất hiện trên Dịch vụ (được gọi chung là “Nội dung”). Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, bạn phải ngừng ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào trang web này và / hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tất cả các quyền, chức danh và lợi ích trong và đối với Dịch vụ đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Dịch vụ và người cấp phép của Dịch vụ. Dịch vụ (bao gồm thông tin liên quan hoặc liên kết đến L&J Co Ltd, các công ty con tương ứng, các công ty có liên quan và các pháp nhân được đồng kiểm soát (gọi chung là “L&J”), được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Việt Nam và nước ngoài các quốc gia. Không có điều khoản nào trong Điều khoản cho phép bạn quyền sử dụng các nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền và các đặc điểm nhãn hiệu đặc biệt khác của Dịch vụ và bạn không được sử dụng các nhãn hiệu tương tự mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất nào (“ Đệ trình ”) bạn có thể cung cấp liên quan đến Dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ tự do sử dụng Nội dung đệ trình đó khi chúng tôi thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn. Bằng cách đệ trình, bạn cấp cho chúng tôi một , không thể thu hồi và hoàn toàn có thể cấp phép lại quyền sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị Nội dung đó trên khắp thế giới trên bất kỳ phương tiện nào. Bạn cũng cấp quyền cho chúng tôi e là tên bạn gửi liên quan đến Nội dung gửi đó. Dịch vụ luôn phát triển và hình thức và bản chất của Dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn. Ngoài ra, Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) có thể bị chấm dứt đối với bạn hoặc đối với người dùng nói chung và không thể cung cấp cho bạn thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền tạo ra các giới hạn sử dụng theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định, bạn có thể cần phải đăng ký tại trang web, tạo tên người dùng và cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân theo lời nhắc của biểu mẫu đăng ký, bao gồm cả địa chỉ email hợp lệ. Chúng tôi có quyền thu hồi những tên người dùng vi phạm các Điều khoản này.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Thông tin và tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” và có tính chất chung chưa được xác minh, xem xét hoặc đánh giá bởi bất kỳ thành viên nào của L&J Co Ltd liên quan đến việc đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư, kinh doanh, tài chính hoặc thương mại cụ thể nào. Thông tin và tài liệu đó chỉ được cung cấp cho thông tin chung và bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp mọi lúc và có được sự xác minh độc lập về thông tin và tài liệu có trong tài liệu này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy.

L&J Co Ltd không đảm bảo tính trung thực, chính xác, đầy đủ, hoàn chỉnh hoặc hợp lý của thông tin và tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua trang web này và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào từ thông tin và tài liệu đó. Không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định (bao gồm nhưng không giới hạn ở, bảo đảm về quyền sở hữu, khả năng bán được, chất lượng đạt yêu cầu, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không bị nhiễm vi-rút máy tính và những thứ khác mã độc), được cung cấp cùng với thông tin và tài liệu đó, hoặc trang web này nói chung.

Trong mọi trường hợp, L&J Co Ltd sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý bất kể hình thức hành động nào đối với bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, hệ thống, máy chủ hoặc lỗi kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, vi phạm bảo mật, vi rút máy tính, mã độc hại, tham nhũng, chậm vận hành hoặc đường truyền, lỗi truyền tải hoặc không có quyền truy cập liên quan đến việc bạn truy cập trang web này và / hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngay cả khi L&J Co Ltd đã được thông báo về khả năng xảy ra.

Trong mọi trường hợp, L&J Co Ltd sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác về bất kỳ thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận hoặc cơ hội thua lỗ) phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, hoặc dựa vào bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ trực tuyến nào được cung cấp tại trang web này, bất kể hình thức hành động như thế nào và ngay cả khi L&J Co Ltd đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

HYPERLINKS

Để thuận tiện cho bạn, L&J Co Ltd có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web trên Internet do các bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành. Các trang web được liên kết như vậy không thuộc quyền kiểm soát của L&J Co Ltd và L&J Co Ltd không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hậu quả của việc truy cập vào bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết

Hơn nữa, các siêu liên kết được cung cấp trong trang web này sẽ không được coi hoặc được hiểu là sự chứng thực hoặc xác minh của các trang web được liên kết như vậy hoặc các nội dung trong đó bởi L&J Co Ltd. Bạn đồng ý rằng việc truy cập và / hoặc sử dụng các trang web được liên kết đó hoàn toàn do bạn rủi ro riêng và tuân theo các điều khoản và điều kiện truy cập và / hoặc sử dụng trong đó.

INDEMNITY

Theo đây, bạn đồng ý bồi thường và tiết kiệm cho L&J Co Ltd một cách vô hại đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) mà L&J Co Ltd phải chịu hoặc phát sinh liên quan đến hoặc phát sinh từ (1) việc bạn truy cập vào trang web này và / hoặc việc sử dụng của các dịch vụ trực tuyến, hoặc (2) quyền truy cập của bất kỳ bên nào khác vào trang web này và / hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến bằng id người dùng và / hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn, hoặc (3) việc bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Truy cập nào, hoặc (4) bất kỳ bên nào khác vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Truy cập nào trong số này khi bên đó có thể truy cập trang web này và / hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến bằng cách sử dụng id người dùng và / hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho trang web (Dữ liệu Cá nhân) đều phải tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, điều chỉnh việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng (như được quy định trong Chính sách Bảo mật) thông tin này, bao gồm cả việc chuyển thông tin này sang các quốc gia khác để lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi trang web. Là một phần của việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể cần cung cấp cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và tin nhắn quản trị. Những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và tài khoản của bạn, mà bạn có thể không chọn không nhận.

CHÍNH SÁCH CHỐNG SPAM

Trang web sẽ chỉ gửi email liên lạc đến những người dùng đã đăng ký vào danh sách email, và sẽ không gửi email Spam. Bất kỳ người đăng ký nào cũng có thể hủy đăng ký khỏi danh sách email và ngừng nhận email từ trang web. Mọi thắc mắc, khiếu nại, phản đối hoặc yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc để biết thông tin liên quan đến các chính sách và thông lệ cũng như các loại Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi nắm giữ, hoặc nếu bạn muốn giới hạn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, hoặc rút lại bất kỳ sự đồng ý tự nguyện nào do bạn cung cấp, phải bằng văn bản và được gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

L&J Co Ltd
Tầng 6, 2Bis Công Trường Quốc Tế, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh
Số liên lạc: +84 782-9999-85
Địa chỉ Email: hi@strip.com.vn

LUẬT CHI PHỐI

Không có gì ở đây sẽ được hiểu là sự tuyên bố của L&J Co Ltd rằng thông tin và tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua trang web này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các khu vực địa lý hoặc khu vực pháp lý khác ngoài Việt Nam. Bằng cách truy cập trang web này và hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý rằng việc truy cập và hoặc sử dụng đó, cũng như các Điều khoản và Điều kiện Truy cập này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Việt Nam và bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán không độc quyền của Tòa án Việt Nam.